ĐỀ THI TỐ TỤNG DÂN SỰ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.28 KB, 11 trang )


Bạn đang xem: Đề thi tố tụng dân sự

Nguyên đơn phải gửi bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ chođương sự khác trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận,công khai chứng cứ và hòa giải TRỪ tài liệu, chứng cứ mà đương sự khác đã có;tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của BLTTDS 2015.Đối với tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của BLTTHShoặc tài liệu, chứng cứ không thể sao gửi được thì chỉ phải thông báo bằng vănbản cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự khác.CSPL: Khoản 9 Điều 70, khoản 5 Điều 96 BLTTDS 2015.(Khoản 9 Điều 70, khoản 5 Điều 96 BLTTDS 2015 quy định:Điều 70. Quyền, nghĩa vụ của đương sự9. Có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp củahọ bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ, trừ tài liệu, chứng cứ mà đươngsự khác đã có, tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này.Điều 96. Giao nộp tài liệu, chứng cứ5. Khi đương sự giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án thì họ phải sao gửitài liệu, chứng cứ đó cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp củađương sự khác; đối với tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ3luật này hoặc tài liệu, chứng cứ không thể sao gửi được thì phải thông báo bằngvăn bản cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự khác).2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại do yêu cầu áp dụng biện pháp khẩncấp tạm thời không đúng phải được giải quyết chung trong vụ án dân sự màTòa án đang giải quyết.Nhận định SAI.Việc giải quyết bồi thường thiệt hại do yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời không đúng được tiến hành trong cùng vụ án dân sự. Trường hợpđương sự yêu cầu giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại này mà chưa có điềukiện chứng minh thì yêu cầu bồi thường đó có thể tách ra để giải quyết bằng vụán dân sự khác.CSPL: Khoản 1 Điều 113 BLTTDS 2015.(Khoản 1 Điều 113 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Ngườiyêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chịu trách nhiệmtrước pháp luật về yêu cầu của mình; trường hợp yêu cầu áp dụng biện phápkhẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện phápkhẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường”).3. Hòa giải không phải là thủ tục bắt buộc khi Tòa án giải quyết vụ ántheo thủ tục rút gọn.Nhận định SAI.BLTTDS 2015 tại Điều 10 quy định nguyên tắc “Hòa giải trong tố tụngdân sự”. Theo đó, Tòa án có trách nhiệm tiến hành hòa giải, không phân biệt làtheo thủ tục thông thường hay thủ tục rút gọn. Đối với thủ tục rút gọn, sau khikhai mạc phiên tòa, Thẩm phán tiến hành hòa giả trừ trường hợp không được hòagiải theo quy định tại Điều 206 hoặc không tiến hành hòa giải được theo quy4định tại Điều 207 của BLTTDS. Những trường hợp không được hòa giải hoặckhông tiến hành hòa giải được chỉ là ngoại lệ còn theo nguyên tắc hòa giải vẫn làthủ tục bắt buộc khi Tòa án giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn.CSPL: Điều 10, khoản 3 Điều 320 BLTTDS 2015.(Điều 10, khoản 3 Điều 320 BLTTDS 2015 quy định:Điều 10. Hòa giải trong tố tụng dân sự
Tòa án có trách nhiệm tiến hành hòa giải và tạo điều kiện thuận lợi để cácđương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ việc dân sự theo quy địnhcủa Bộ luật này.Điều 320. Phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn3. Sau khi khai mạc phiên tòa, Thẩm phán tiến hành hòa giải, trừ trườnghợp không được hòa giải theo quy định tại Điều 206 hoặc không tiến hành hòagiải được theo quy định tại Điều 207 của Bộ luật này. Trường hợp các đương sựthỏa thuận được với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ án thì Thẩm phán raquyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự theo quy định tại Điều 212của Bộ luật này. Trường hợp các đương sự không thỏa thuận được với nhau vềvấn đề phải giải quyết trong vụ án thì Thẩm phán tiến hành xét xử).4. Tòa án có thể chuyển vụ án đang giải quyết theo thủ tục thôngthường sang giải quyết theo thủ tục rút gọn khi có đủ điều kiện.Nhận định SAI.Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phánphải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:“b) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theothủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quyđịnh tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này”;5Tại thời điểm này nếu vụ án đc thụ lý theo thủ tục thông thường thì tức làkhông đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn. Sau đó, dù đủ điều kiện thìTòa án cũng không thể chuyển vụ án đang giải quyết theo thủ tục thông thườngsang giải quyết theo thủ tục rút gọn vì BLTTDS 2015 không quy định trườnghợp này.CSPL: Điểm b khoản 3 Điều 191 BLTTDS 2015.
Theo khoản 1 Điều 138 BLDS 2015, quan hệ đại diện giữa bà Gấm vàông Thái là quan hệ đại diện theo ủy quyền hợp pháp. Căn cứ theo điểm đ khoản3 Điều 140 BLDS 2015, bà Gấm chết đồng nghĩa với việc đã chấm dứt quan hệđại diện mà hướng giải quyết của tòa án vẫn xác định ông Thái là đại diện hợppháp của bà Gấm là trái với quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 140 BLDS. Trongtrường hợp chấm dứt đại diện theo ủy quyền này thì người thừa kế của bà Gấmtrực tiếp tham gia tố tụng hoặc ủy quyền cho người khác đại diện tham gia tốtụng theo thủ tục do BLTTDS quy định. Ông Thái không còn là người đại diệncủa bà Gấm.MỘT SỐ CÂU NHẬN ĐỊNH5. Đương sự là cá nhân chết thì Tòa án phải triệu tập người thừa kếcủa họ tham gia tố tụng.Nhận định SAIĐương sự là cá nhân đang tham gia tố tụng chết mà quyền, nghĩa vụ về tàisản của họ được thừa kế thì người thừa kế tham gia tố tụng. Nếu họ chỉ cóquyền, nghĩa vụ về nhân thân thì quyền nghĩa vụ này không được thừa kế, Tòaán không phải triệu tập người thừa kế của họ tham gia tố tụng.CSPL: Khoản 1 Điều 74 BLTTDS 20156. Người khởi kiện là nguyên đơn trong vụ án dân sự.Nhận định SAI.9Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, người được cơ quan,tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giảiquyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâmphạm. Như vậy, người khởi kiện chưa chắc đã là nguyên đơn mà có thể họ khởikiện thay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.Ví dụ: Hội Liên hiệp phụ nữ khởi kiện lên Tòa án yêu cầu buộc B là con
của A - người không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực hiệnnghĩa vụ đó vì cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của A bị xâm phạm thì:- Người khởi kiện trong trường hợp này là Hội liên hiệp phụ nữ - ngườinộp đơn khởi kiện- Nguyên đơn trong trường hợp này không phải Hội liên hiệp phụ nữ màlà A. Bởi lẽ, A là người được Hội liên hiệp phụ nữ nộp đơn khởi kiện để yêu cầuTòa án giải quyết vụ án dân sự khi Hội liên hiệp phụ nữ cho rằng quyền và lợiích hợp pháp của A bị xâm phạm.CSPL: Khoản 2 Điều 68 BLTTDS 2015.7. Người không gây thiệt hại cho nguyên đơn không thể trở thành bịđơn.Nhận định SAIBị đơn không nhất thiết phải gây thiệt hại cho nguyên đơn mà chỉ cần làngười bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác doBLTTDS 2015 quy định khởi kiện vì cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp củanguyên đơn bị họ xâm phạm. Còn thực tế họ có gây thiệt hại cho nguyên đơnhay không thì phải đợi có bản án, quyết định của Tòa án.CSPL: Khoản 3 Điều 68 BLTTDS 20158. Người chưa thành niên không thể trở thành người làm chứng trongtố tụng dân sự.Nhận định SAI10Pháp luật chỉ quy định người mất năng lực hành vi dân sự không thể làngười làm chứng, người chưa thành niên vẫn có thể trở thành người làm chứngtrong tố tụng dân sự. Ngoài ra, Điều 78 BLTTDS có quy định về người làmchứng là người chưa thành niên.CSPL: Điều 78, Điều 78 BLTTDS 2015
9. Khi có đương sự là người dân tộc, người nước ngoài tham gia tốtụng, bắt buộc phải có người phiên dịch cho họ.Nhận định SAITheo quy định của pháp luật tố tụng dân sự thì người tham gia tố tụngtrong đó có đương sự có quyền dùng tiếng nói của dân tộc mình trong quá trìnhtố tụng nhưng bắt buộc phải có người phiên dịch. Nhưng nếu như đương sự làngười dân tộc, người nước ngoài tham gia tố tụng và họ có thể hiểu, sử dụngđược tiếng Việt và họ dùng tiếng Việt tham gia tố tụng thì trường hợp này khôngcần phải có sự tham gia của người phiên dịch.CSPL: Điều 20 BLTTDS11


*
Nâng cao hơn nữa hiệu quả dạy học môn Giáo Dục Công Dân bằng cách ứng dụng Chương trình Dạy học của Intel vào giảng dạy. 5 780 0
*
Tài liệu Đồ án môn học quấn - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây 2 doc 26 702 3
*
Tài liệu Đồ án môn học quấn - Thiết kế động cơ không đồng bộ roto dây doc 31 665 2
*
Đề cương môn luật tố tụng dân sự 8 6 62
*
hoàn thiện, triển khai công nghệ vi nhân giống trong sản xuất công nghiệp cây giống bạch đàn u6 và một số dòng bạch đàn urô có triển vọng khác tại quảng ninh 88 539 0
*
Đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - Đề 13.2 ppsx 3 1 30
*
Đề thi môn luật tố tụng dân sự (kèm lời giải) - Đề 17 potx 5 1 34

Xem thêm: Xem Phim Dương Môn Nữ Tướng Thuyết Minh, Dương Môn Nữ Tướng (Bản Truyền Hình)

*
Đề cương chi tiết học phần môn Luật tố tụng dân sự HPI 17 2 3
*