Luật đất đai mới nhất download

Pháp qui định Đất đai tiên tiến nhất đang vận dụng năm 2023 là luật pháp Đất đai 2013 với 18 Nghị định, 52 Thông tư, 03 Thông tứ liên tịch.


*
Mục lục bài xích viết

Luật Đất đai mới nhất 2023 và Nghị định, Thông bốn về đất đai

*
CẬP NHẬT: Dự thảo quy định Đất đai sửa thay đổi và phần đông điểm mới

Luật Đất đai mới nhất 2023 cùng Nghị định, Thông tứ về đất đai

Văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật

Ngày bao gồm hiệu lực

Luật

Luật Đất đai 2013

Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một số Điều của 37 điều khoản có liên quan đến quy hoạch 2018

Nghị định, nghị quyết của chính phủ

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số trong những Nghị triết lý dẫn phương tiện Đất đai

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế với tiền mướn đất

Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa thay đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP lý lẽ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước tịch thu đất

Nghị định 96/2019/NĐ-CP công cụ về form giá đất

Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt phạm luật hành thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ đất đai

Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa thay đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP khí cụ về thu tiền thực hiện đất

Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa thay đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lí lý, thực hiện đất trồng lúa

Nghị định123/2017/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Nghị định35/2017/NĐ-CPquy định về tiền sử dụng đất vào Khu ghê tế; thu tiền mướn đất, thuê mặt nước trong Khu tài chính và Khu công nghệ cao

Nghị định01/2017/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định43/2014/NĐ-CPhướng dẫn nguyên tắc Đất đai 2013, sửa thay đổi Nghị định44/2014/NĐ-CPvề giá đất và Nghị định47/2014/NĐ-CPvề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi công ty nước tịch thu đất

Nghị định135/2016/NĐ-CPsửa thay đổi Nghị định vẻ ngoài về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê khía cạnh nước

Nghị định35/2015/NĐ-CPvề cai quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Nghị định47/2014/NĐ-CPvề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi công ty nước tịch thu đất

Nghị định46/2014/NĐ-CPvề thu tiền mướn đất, thuê phương diện nước

Nghị định45/2014/NĐ-CPvề thu tiền thực hiện đất

Nghị định44/2014/NĐ-CPvề giá đất

Nghị định43/2014/NĐ-CPhướng dẫn cơ chế Đất đai 2013

Thông bốn liên tịch

Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT khuyên bảo việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định và đánh giá phương án giá đất của Hội đồng đánh giá giá đất

Thông tứ liên tịch 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC trả lời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cơ cấu tổ chức cùng cơ chế buổi giao lưu của Văn phòng đăng ký đất đai trực ở trong Sở Tài nguyên với Môi trường

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định vấn đề tổ chức thực hiện đấu giá chỉ quyền áp dụng đất để giao đất tất cả thu tiền áp dụng đất hoặc thuê mướn đất

Thông tư

Thông tứ 02/2023/TT-BTNMT sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-BTNMT nguyên tắc về Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn sát với đất cùng sửa đổi Thông bốn 24/2014/TT-BTNMT nguyên lý về hồ sơ địa do vì Bộ trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên ban hành

Thông tứ 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án áp dụng đất khi cp hóa công ty lớn nhà nước; lập và phê coi ngó phương án áp dụng đất so với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp cổ phần

Thông tứ 01/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thông bốn 18/2019/TT-BTNMT biện pháp về tiêu chí, chỉ số tiến công giá quality dịch vụ sự nghiệp công sử dụng giá thành nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh khung giá chỉ đất

Thông bốn 13/2019/TT-BTNMT phép tắc về Định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai cùng lập phiên bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Thông tư27/2018/TT-BTNMTvề thống kê, kiểm kê khu đất đai, lập bản đồ thực trạng sử dụng đất

Thông tứ 24/2018/TT-BTNMT giải pháp về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu quality sản phẩm đo lường và phiên bản đồ

Thông tứ 11/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 77/2014/TT-BTC lí giải Nghị định 46/2014/NĐ-CP pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tứ 10/2018/TT-BTC về sửa đổi Thông tứ 76/2014/TT-BTC khuyên bảo Nghị định 45/2014/NĐ-CP khí cụ về thu tiền thực hiện đất

Thông tứ 89/2017/TT-BTC hướng dẫn một trong những điều của Nghị định 35/2017/NĐ-CP lý lẽ về thu tiền thực hiện đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước vào Khu gớm tế, Khu technology cao

Thông tứ 80/2017/TT-BTC lí giải việc xác định giá trị quyền thực hiện đất, tiền mướn đất, tài sản nối sát với khu đất được trả lại khi bên nước tịch thu đất và câu hỏi quản lý, áp dụng số tiền bồi thường gia sản do đơn vị nước giao cai quản sử dụng, số tiền hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nhưng mà không được bồi thường về đất

Thông tư 70/2017/TT-BTNMT về định mức tài chính - nghệ thuật xây dựng, kiểm soát và điều chỉnh khung giá bán đất

Thông tư 69/2017/TT-BTNMT lao lý về quá trình xây dựng, điều chỉnh khung giá bán đất

Thông bốn 53/2017/TT-BTNMT về biện pháp ngưng hiệu lực thực thi thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông bốn 33/2017/TT-BTNMT gợi ý Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn giải pháp Đất đai 2013 với sửa thay đổi Thông tư hướng dẫn luật pháp Đất đai 2013

Thông tứ 35/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật desgin cơ sở tài liệu đất đai

Thông tư33/2017/TT-BTNMThướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP với sửa đổi những Thông tứ hướng dẫn hình thức Đất đai 2013

Thông bốn 14/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đk đất đai, tài sản nối sát với đất, lập làm hồ sơ địa chính, cấp cho giấy ghi nhận quyền thực hiện đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác gắn liền với đất

Thông bốn 05/2017/TT-BTNMT phương pháp về quá trình xây dựng cơ sở tài liệu đất đai

Thông bốn 01/2017/TT-BTNMT lý lẽ Định mức áp dụng đất xây dựng đại lý văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo và đào tạo, thể dục thể thao thể thao

Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa thay đổi Thông tứ 77/2014/TT-BTC của bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP khí cụ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tứ 332/2016/TT-BTC sửa thay đổi Thông tứ 76/2014/TT-BTC của bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP phương tiện về thu tiền thực hiện đất

Thông bốn 139/2016/TT-BTC chỉ dẫn miễn tiền áp dụng đất, tiền mướn đất; hoàn lại lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài thiết yếu cho chủ đầu tư chi tiêu khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương thức xác định tiền thực hiện đất nên nộp khi fan mua, thuê tải được phép buôn bán lại nhà tại xã hội

Thông tứ 49/2016/TT-BTNMT quy định công tác làm việc giám sát, kiểm tra, thẩm định và đánh giá và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong nghành nghề dịch vụ đất đai

Thông tư33/2016/TT-BTNMTban hành định mức kinh tế tài chính - nghệ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lí lý, áp dụng đất trồng lúa

Thông tư 75/2015/TT-BTNMT vẻ ngoài kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tứ 74/2015/TT-BTC trả lời lập dự toán, áp dụng và thanh quyết toán ngân sách đầu tư tổ chức tiến hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi công ty nước thu hồi đất

Thông tứ 61/2015/TT-BTNMT điều khoản về cấp cho và cai quản Chứng hướng dẫn và chỉ định giá đất

Thông tư60/2015/TT-BTNMTvề nghệ thuật điều tra, nhận xét đất đai

Thông bốn 20/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế tài chính - kỹ thuật nhằm lập dự toán giá cả nhà nước giao hàng công tác định vị đất

Thông bốn 09/2015/TT-BTNMT về Định mức kinh tế tài chính - nghệ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất

Thông tứ 07/2015/TT-BTNMT Quy định bài toán lập phương án áp dụng đất; lập hồ sơ ranh giới áp dụng đất; đo đạc, lập bạn dạng đồ địa chính; xác minh giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp cho giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia sản khác nối liền với đất so với công ty nông, lâm nghiệp

Thông tư 02/2015/TT-BTNMThướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn chính sách Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá chỉ đất

Thông tư 207/2014/TT-BTC lao lý về khẳng định tiền mướn đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào mục tiêu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản

Thông tứ 77/2014/TT-BTC khuyên bảo Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thông tư 76/2014/TT-BTC khuyên bảo Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền thực hiện đất

Thông tư47/2014/TT-BTNMTquy định chuyên môn thành lập bạn dạng đồ hành chính các cấp

Thông tư42/2014/TT-BTNMTban hành định mức tài chính - chuyên môn thống kê, kiểm kê đất đai với lập bản đồ thực trạng sử dụng đất

Thông bốn 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước tịch thu đất

Thông bốn 36/2014/TT-BTNMT luật pháp chi tiết phương thức định giá bán đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định vị đất rõ ràng và tư vấn khẳng định giá đất

Thông tư35/2014/TT-BTNMTquy định vấn đề điều tra, review đất đai

Thông tư34/2014/TT-BTNMTvề xây dựng, cai quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

Thông bốn 30/2014/TT-BTNMT mức sử dụng về hồ sơ giao đất, dịch vụ thuê mướn đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Thông tư25/2014/TT-BTNMTvề bản đồ địa chính

Thông tư24/2014/TT-BTNMTvề làm hồ sơ địa chính

Thông tư23/2014/TT-BTNMTvề Giấy ghi nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác gắn liền với đất

Thông tư 17/2014/TT-BTNMT hướng dẫn khẳng định ranh giới, diện tích và chế tạo cơ sở tài liệu đất trồng lúa

Thông tư 33/2013/TT-BTNMT ban hành định mức tài chính - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai

Thông tư 31/2013/TT-BTNMT phát hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu khu đất đai

Thông tư 30/2013/TT-BTNMT quy định tiến hành lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý phiên bản đồ địa thiết yếu và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và gia tài khác gắn sát với đất, chế tạo hồ sơ địa chính, cơ sở tài liệu địa chính