Thắc mắc tiếng anh là gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.heckorea.comENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) vướng mắc
*
verb
*
khổng lồ wonder to worry to lớn be at cross purposes lớn query; khổng lồ wonder Tôi vướng mắc không biết cô ta về nhà chưa I wondered whether she had gone trang chủ Tôi chỉ thắc mắc thôi mà! I was only asking! Đó là vấn đề mà tôi thắc mắc lâu nay That"s something I"ve been asking myself for a long time; That"s a question I"ve been asking myself for a long time Tôi ban đầu thắc mắc về khả năng của nó I"m beginning to lớn have doubts about how competent he is; I"m beginning lớn wonder how he is competent Tôi cũng thắc mắc về việc đó I was wondering about it too Còn ai thắc mắc gì (nữa ) không? Are there any (more) questions/queries? Nếu có thắc mắc, xin phấn kích gọi số heckorea.com2345 For more/further information, please điện thoại tư vấn heckorea.com2345; Questions or comments? - Please call heckorea.com2345

*