NGHI THỨC ĐẠI BI THẬP CHÚ

Thần chú Phật giáo là lời nói kín đáo của chư Phật (Mật ngôn xuất xắc Phật ngôn), gần như lời nói đặc trưng này chỉ có các đức Phật trong mười phương mới rất có thể nghe cùng hiểu được, nó chưa hẳn là thiết bị ngôn ngữ bình thường của bọn chúng sanh trong bố cõi sử dụng, vì thế những ngữ điệu này người phàm cần yếu nào hiểu rõ. Những ai hy vọng chư Phật, tình nhân Tát trong mười phương gia hộ phần nhiều khổ đau của cuộc đời chỉ cần hành trì thần chú được hướng dẫn sẽ được linh ứng theo sở cầu. Sau đó là Đại Bi Thập Chú, 10 thần chú thịnh hành trong Phật giáo Đại Thừa.

Bạn đang xem: Nghi thức đại bi thập chú


Nội dung bài bác viết


Chú Đại Bi

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô mắc cỡ Đại Bi chổ chính giữa Đà Ra Ni

Nam mô hắt ra đát na nhiều ra dạ da.

Nam tế bào a rị da, Bà lô yết dế thước chén ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, Ma ha tát đỏa bà da, Ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, Tát bàn ra phân phát duệ, số đát mãng cầu đát tả.

Nam tế bào tất kiết lặc đỏa y mông a rị da, Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam tế bào na ra cẩn trì, Hê rị ma ha bàn đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa “Na ma bà tát đa”, na ma bà già, Ma phạt đặc đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha người thương đề Tát-đỏa, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô vạc xà da đế, Ma ha vạc xà domain authority đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra da, Giá ra giá ra. Mạ mạ phát ma ra, Mục đế lệ, Y hê di hê, Thất mãng cầu thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, vạc sa phát sâm, Phật ra xá da.

Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, tất rị vớ rị, tô rô tô rô, tình nhân đề dạ người yêu đề dạ, bồ đà dạ nhân tình đà dạ, Di đế rị dạ, mãng cầu ra cẩn trì, Địa rị sắc đẹp ni na, tía dạ ma na, Ta bà ha. Tất dà dạ, Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, Ta bà ha. Vớ đà dủ nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra na ra, Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a vớ đà dạ, Ta bà ha.

Giả kiết ra a tất đà dạ, Ta-bà ha. Tía đà ma yết vớ đà dạ, Ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, Ta bà ha.

Nam tế bào hắt ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị da, Bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha.


Án, Tất năng lượng điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà da, Ta-bà ha.

Nam mô Bổn Sư ưng ý Ca Mâu Ni Phật

Đức Quán cụ Âm sau khi thuyết thần Chú Đại Bi này, thì thoải mái và tự nhiên trên trời (thiên không) mưa hoa quý xuống, thiên hà vang động, vì chưng pháp lực của thần chú chuyển động, kiểu như như: sức khỏe của hỏa sơn phun lửa, trái đất lay chuyển, gây ra những phát nổ như sức mạnh của năng lượng điện âm dương gây nên lôi chấn.

Chư Phật hồ hết hoan hỷ, ma vương ghê sợ. Tất cả chúng sinh gần như được triệu chứng quả thánh với phát Bồ-đề tâm.

Trong bản “Đại Bi Sám hiện tại Tướng“, cả 84 câu của chú ấy Đại Bi, với từng câu, Tổ xưa đều ảnh tượng trưng ra từng thần biến: hoặc hình Phật, hình nhân tình Tát, hình các Thánh Nhị thừa, hoặc hình của các vị trời: Phạm Vương, Đế thích hợp hoặc hình của những thần, tướng tá Kim Cang…Tất cả hầu như từ nơi Thánh trí; lòng đại bi của đức Quán gắng Âm người thương Tát hóa hiện ra bằng phương pháp đại tự tại, để phổ độ cho chúng sinh. Ai ai cũng sẽ được triệu chứng nghiệm với gia hộ ví như chí vai trung phong trì tụng.

Như Ý Bửu Luân Đà La Ni

Nam tế bào Phật đà da, nam tế bào Ðạt ma da, nam mô Tăng dà da. Phái mạnh mô cửa hàng tự tại bồ Tát Ma Ha Tát, thay đại bi chổ chính giữa giả. Ðát điệt tha. Án, chước yết ra phạt để, Chấn nhiều mạc ni, Ma ha chén bát đắng mế. Rô rô rô rô, Để dung nhan tra thước ra a yết lỵ, sa dạ hồng, phấn tóa ha. Án, chén đạt ma, Chấn nhiều mạc ni, Thước ra hồng. Án, chén lật đà. Bát đẳng mê hồng.

Sau khi nhân tình Tát thuyết thần chú, ngoài hành tinh vang động, cung điện của các vị thần, ma vương phần đa phực lửa, chúng khá kinh sợ. Gần như chúng sinh độc ác té ngã. Các loài bị phổ đồng được khôn xiết lên cõi trời.

Giữa thiên ko mưa tuôn xuống những hoa báu, và các vật quý xinh đẹp; những thiên thần tấu trổi nhạc, dưng đủ món lên cúng.

Ðức Như Lai ngợi khen cho người thương Tát, và trình làng với chúng hội rằng: ước phước báo hiện nay tiền, hoặc phương khấn tai tinh ác ương, hoặc sám hối hận ngũ nghịch trọng tội, hoặc ước đảo những bệnh nước lửa gió mưa, nạn vua, trộm cướp, oan hồn, ác mộng, giặc giả, thú dữ và các tai nạn, chỉ chuyên nhất trung tâm thụ trì thần chú này, thì bao tai ương cơ đều tàn phá hết; mang đến lúc lâm chung, tín đồ trì chú này ngay tức thì được thấy Phật A Di Ðà, Quán rứa Âm cùng Ðại cầm cố Chí, cho tiếp dẫn về cõi Tịnh độ.

Tiêu Tai cát tường Thần Chú

Nẵng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẫm, A bát ra để, Hạ nhiều xá ta nẵng nẫm, Đát điệt tha. Án, khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng hồng, Nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra, Để sắc đẹp sá, nhằm sắc sá, sắc đẹp trí rị, Ta phấn tra, ta phấn tra, Phiến để ca, Thất rị duệ, Ta phạ hạ.

Người nhưng mà trì tụng thần chú này, tâm nên đủ bố phép Quán: mang phép Không tiệm để tiêu tai; cần sử dụng phép Giả tiệm để hội sự như ý cát tường mà không hay. Giả gì rồi cũng đều chỉ là một niệm vì tai thì tiêu, cát thì đến, call là pháp giới tánh, đây tức là Trung Quán. Hễ chổ chính giữa Mê thì cát có nghĩa là tai, còn trung khu Ngộ thì tai có nghĩa là cát. Nghĩa là tâm còn mê man thì điều cát tường cũng bởi thế tai hại! trung khu đã ngộ ra rồi, bởi dầu tai sợ cũng hóa thành cát tường!

Với lẽ Tam quán, đem trọng điểm so xét đã như thế, thì với Tứ giáo. Lục tức cũng hoàn toàn có thể đem trung khu so xét được cả, nếu chú ý nghĩ rộng lớn thì đã thấy.

Công Đức Bửu tô Thần Chú

Nam mô Phật đà da, Nam tế bào Đạt ma da, Nam tế bào Tăng già da. Án, tất đế hộ đô rô, vớ đô rô chỉ lỵ ba, Kiết lỵ bà, tất đạt rị, tía rô rị ta phạ ha.

Thần chú tên là “Công Đức Bửu Sơn” xin giải thích thế này: bạn hay chuyên việc là công, công gồm thật nghiệm là Ðức. Bạn mà chí trọng điểm tụng chú đây, thì về công là đầy đủ Tam cửa hàng về quả là rỡ ba Ðức. Tỷ như Ma Ni bửu châu: thể nó tròn sạch, đó là đức của pháp thân; nó tốt nhất trong ngoài, đó là đức của bát nhã, nhịn nhường núi sản sinh vật liệu đó là đức của giải thoát. Ngay chỗ chú có nghĩa là tâm, bởi vì đều là bố đức. Sơn: là núi và nó hay kết tinh sinh ra các mỏ châu báu; còn trung tâm thì cũng tốt bày ra địa điểm cảnh vật, núi pháp tính nó cũng phân phát sinh đầy đủ cả công đức, đề xuất chi, tín đồ thụ trì thần chú này với tài vật dụng quý báu của tự tánh tùy ý nguyện ước thụ dụng được cả.


Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề Thần Chú

Khể thủ quy y sơn tất đế

Đầu diện đảnh lễ thất Câu chi

Ngã kim xưng tán Ðại chuẩn chỉnh Ðề

Duy nguyện tự bi thùy gia hộ

Nam mô tát đa nẫm, Tam miệu tam nhân tình đà, Cu chi nẫm đát điệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ chuẩn Đề ta bà ha.

Phật dạy dỗ rằng: tín đồ trì tụng thần chú này đầy đủ chín chục muôn biến, có thể diệt được các tội thập ác, tứ trọng cùng ngũ nghịch. Nhẫn mang đến với nhà thay tục làm sao bất luận là tịnh xuất xắc uế, chỉ cần chí vai trung phong tụng thần chú này, lập tức được tiêu trừ tai nạn thương tâm bịnh hoạn, và tăng ngày một nhiều phước thọ. Tụng đủ 49 ngày, ngay tức thì được đức tình nhân Tát sai nhị vị Thánh giả để thường phò hộ fan ấy trong số những lúc đứng ngồi nằm ngồi.

Những người; hoặc cầu cho đặng trí huệ, hoặc nhà cầu chướng nạn, hoặc ước cho được phép thần thông, hoặc cầu quả vô thượng ý trung nhân đề….chỉ y theo pháp thiết bầy tràng, tụng đầy đủ một trăm muôn biến, thì các người ấy tức thì đặng ở chỗ tịnh độ của chư Phật, khắp phục dịch chư Phật, khắp nghe cả pháp mầu trọn chứng quả tình nhân Đề.

Thánh Vô Lượng thọ Quyết Định quang quẻ Minh vương vãi Đà La Ni

Án, vật nài mo bo cót ngỏa đế, a bố na mật đạp, A ưu rị a nạp, đánh tất nễ, Thiệt chấp đạp, Điệp tả ra tể giả, Đát tháp cả đạt giả, A ra ha đế, Tam dược tam bất đạt giả, Đát nễ đưa tháp. Án, Tát rị ba, Tang tứ cót rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, Ta tía ngỏa tỳ thuật đế, Mã hắt nề hà giả, chén bát rị ngỏa rị tóa hắt.

Nhân vì thương xót không còn thảy bọn chúng sinh tuổi sống ngăn ngủi trong đời vị lai, ao ước cho bọn chúng sinh được tăng trưởng tuổi lâu mạng và tiện ích lớn, đề nghị đức nạm Tôn sẽ bảo với ông Ðại Trí Huệ Diệu như ý cát tường Bồ Tát để dạy phép rằng: thân châu Diêm phù đề (thế giới này), bây giờ (thời bớt kết 9) sinh linh của loài người, chỉ từ sống có trăm tuổi; cùng với giữa số lượng đó, hầu hết người gây có tác dụng ác nghiệp, nên lại bị tổn đức sút kỷ mà phải thác yếu chết non, do vậy kẻ sống trăm tuổi chỉ từ phần ít! mặc dù thế, nếu người có phước duyên là chạm mặt được thần chú này mang lòng thành kính hoặc biên chép, hoặc bái dường, hoặc đọc tụng thụ trì thì được thọ mạng tạo thêm sống không tính trăm tuổi và mệnh chung sau mau bệnh quả Phật.

Dược Sư quán Đỉnh Chân Ngôn

Nam mô Bạt già vạc đế, bệ gần kề xã, bè lũ rô ham mê lưu ly, chén lật bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa da, A ra hát đế, Tam miệu tam bột đà da, Đát điệt tha. Án, bệ giáp thệ, bệ ngay cạnh thệ. Bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.

Nếu ai có bệnh chi, chỉ chăm nhất vai trung phong đọc thần chú nầy 108 phát triển thành để chú nguyện vào ly nước sạch sẽ rồi uống, thì các bịnh đều kết thúc liền. Còn fan nào siêng tâm trì tụng trọn đời thì sẽ không còn đau ốm, sinh sống lâu, mang đến lúc lâm chung, được vãng sanh về thế giới Tịnh giữ Ly bên Ðông Phương.

Quán đỉnh Có nhì nghĩa:

Vì thần chú này do từ bên trên đỉnh đầu của Phật phóng hào quang, vào hào quang quẻ nói ra.Nếu người có thân khẩu ý thanh tịnh tương đương nhau, chuyên tâm trì tụng thần chú này tức khắc được hào quang của Phật chiếu cho như rót nước tức thì vào đỉnh môn của người nên người ta gọi là quán đỉnh.

Quan Âm linh cảm Chân Ngôn

Án, Ma ni chén bát di hồng. Ma hạc nghê nha Nạp, tích đô đặc bố dạt, tích sệt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cán nhi tháp, bốc rị vớ tháp cát, nạp bổ ra nạp, náp bốc rị, thưu chắt ban nạp vật nài ma lô kiết. Thuyết ra da tóa ha.

Ðức Quan ráng Âm bao gồm lòng tự bi vô cùng thiết tha, đức độ sinh lan khắp; nếu tín đồ thành vai trung phong tụng chú, sẽ được lòng đại bi của nhân tình Tát theo niệm mang đến cảm cho, chớ nghi mà hỏng!

Thất Phật khử Tội Chân Ngôn

Ly bà ly bà đế, mong ha cầu ha đế, Đà la ni đế. Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha già đế, Chân lăn càn đế, Ta bà ha.

Với đa số tội tứ trọng ngũ nghịch, giả dụ phi sám hối hận bằng pháp vô sinh, thì ko thể kết thúc tội được!

Thần chú này chính là do cả bảy đức Phật hầu như đã thuyết ra đúng chân tính; người tu tụng rước mỗi niệm cũng đúng với chân tính, thì tất hội chứng được lý vô sinh; như thế, sự khử tội tỷ như nước sôi tan giá bán tuyết.

Vãng sinh Tịnh Độ Thần Chú

Nam tế bào a di nhiều bà dạ, Đa tha già nhiều dạ, Đa địa dạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa, tất đam bà tỳ, A di rị đa, tỳ ca lan đế, A di rị đa, tỳ ca lan đa, Già di nị, già già na, Chỉ nhiều ca lệ, Ta bà ha.

Thần chú này cũng mang tên là “Bạt nhất gắng nghiệp chướng căn bạn dạng đắc sinh tĩnh thổ Ðà La Ni”. Truyện chép rằng: Ðời lưu lại Tống, năm rốt niên hiệu Ngươn gia, Ngài Tam Tạng pháp môn sư Cần mãng cầu Bạt Ðà La từ bỏ nước Thiên Trúc qua china dịch ra.

Nhắc lại vị trí đã nghe, thì sách Minh Tăng Tông phiên bản Tịnh độ Hành pháp nói: cùng với thần chú này phải đọc 21 biến, new hợp thức theo ý Kinh. Truyện bất tư nghị thần lực chép rằng: Với chiếc phép trì chú, bạn tu thân với miệng nên thường và súc cho sạch, dâng hương, đốt trước tượng Phật, quỳ gối, chấp tay ngày rước 6 thời, từng thời tụng 21 biến, liền khử được những tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác cùng hủy báng chánh pháp. Nếu fan thường tụng chú này, được đức A Di Ðà thường ở trên đỉnh đầu, nhằm hộ trì cho, chẳng cho kẻ thù tiện bề phá khuấy, hiện nay đời vẫn đặng lặng ổn, mang đến hơi thở cuối cùng, được tùy ý vãng sinh. Hoặc tụng cho đủ số trăng tròn vạn biến, tức thì cảm đặng tâm người yêu đề nảy mộng. Hoặc tụng cho 3 chục muôn biến, tức thời trước mặt tự thấy Phật.

Thiện Thiên nữ Chú

Nam tế bào Phật đà, Nam tế bào đạt ma, Nam tế bào tăng già. Nam mô thất rị, Ma ha đế tỷ da, Đát nễ dã tha, cha rị phú lầu na, giá bán rị tam mạn đà, Đạt xá ni, Ma ha tỳ ha ra già đế, Tam mạn đà, tTỳ ni già đế, Ma ha ca rị giả, ba nễ, bố ra, ba nễ, Tát rị phạ lật tha, Tam mạn đà, Tu bát lê đế, Phú lệ na, A rị na, Đạt ma đế, Ma ha tỳ cổ vớ đế, Ma ha Di Lặc đế, thọ phả tăng kỳ đế, Hê đế tỷ, Tăng kỳ hê đế, Tam mạn đà, A tha, A nậu Đà La Ni.

Xem thêm: 15 Mẫu Thiết Kế Nhà Chung Cư 60M2 Đẹp Hút Hồn Và Đầy Đủ Tiện Nghi

Trong gớm Kim quang quẻ Minh tất cả viết: Ðối với thần chú này, những người dân tụng, tín đồ nghe, những ai thắp nhang cúng hoa, phàm mong mỏi cần dùng điều chi, như quà bạc, châu, báu, trâu, dê, ngũ cốc tất cả vật dụng, thì rất nhiều được đầy đủ cả.