Khu công nghiệp đông thọ bắc ninh

Tìm kiếm và tra cứu 103 công ty và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại thôn Đông Thọ thị trấn Yên Phong Bắc Ninh


2301184347

xóm Bình An, xóm Đông Thọ, huyện Yên Phong, thức giấc Bắc Ninh

2301183583

làng mạc Bình An, xã Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, tỉnh giấc Bắc Ninh

2301182928

thôn Bình An, buôn bản Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2301182692

làng mạc Bình An, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2301182646

buôn bản Đông Bích, làng Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, thức giấc Bắc Ninh

2301182660

buôn bản Đông Bích, làng mạc Đông Thọ, thị xã Yên Phong, tỉnh giấc Bắc Ninh

2301182156

xóm Trung Bạn, làng Đông Thọ, huyện Yên Phong, thức giấc Bắc Ninh

2301182389

thôn Đông Bích, thôn Đông Thọ, thị xã Yên Phong, tỉnh giấc Bắc Ninh

2301181089

xã Bình An, buôn bản Đông Thọ, thị xã Yên Phong, tỉnh giấc Bắc Ninh

2301181096

xóm Bình An, xóm Đông Thọ, thị xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2301180751

NR Ông Tạ Xuân Hải, làng mạc Đông Bích, buôn bản Đông Thọ, thị xã Yên Phong, thức giấc Bắc Ninh

2301180656

xóm Bình An, làng mạc Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh giấc Bắc Ninh

2301180021

xóm Bình An, làng mạc Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh giấc Bắc Ninh

2301179932

buôn bản Đông Bích, thôn Đông Thọ, thị xã Yên Phong, thức giấc Bắc Ninh

2301178135

buôn bản Bình An, buôn bản Đông Thọ, thị xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2301179428

làng mạc Đông Bích, xóm Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, thức giấc Bắc Ninh

2301179121

buôn bản Đông Bích, xóm Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, thức giấc Bắc Ninh

2301178921

thôn Trung Bạn, buôn bản Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2301178865

làng mạc Thọ Khê, làng mạc Đông Thọ, thị xã Yên Phong, tỉnh giấc Bắc Ninh

2301178368

làng mạc Đông Bích, xóm Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, tỉnh giấc Bắc Ninh

2301177861

buôn bản Bình An, xã Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2301176353

xóm Đông Bích, thôn Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2301174613

buôn bản Bình An, buôn bản Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, thức giấc Bắc Ninh

2301174469

thôn Đông Bích, buôn bản Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2301174483

làng Trung Bạn, buôn bản Đông Thọ, thị xã Yên Phong, tỉnh giấc Bắc Ninh

2301172486

xã Trung Bạn, buôn bản Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2301172493

thôn Bình An, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2301175945

xã Trung Bạn, xóm Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2301173916

Lô E7, nhiều công nghiệp đa dạng các loại nghành nghề Đông Thọ, làng mạc Đông Thọ, thị xã Yên Phong, tỉnh giấc Bắc Ninh

2301168539

làng mạc Thọ Khê, làng mạc Đông Thọ, thị xã Yên Phong, tỉnh giấc Bắc Ninh

2301168514

xóm Trung Bạn, buôn bản Đông Thọ, thị xã Yên Phong, tỉnh giấc Bắc Ninh

2301163749

xã Đông Bích, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, thức giấc Bắc Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP XANH HẢI ANH

2301154215

Lô E7, nhiều công nghiệp đa dạng các loại nghành nghề Đông Thọ, làng Đông Thọ, huyện Yên Phong, thức giấc Bắc Ninh

2301154180

buôn bản Đông Bích, thôn Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, thức giấc Bắc Ninh

2301150884

thôn Bình An, buôn bản Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2301149977

thôn Đông Xuất, xóm Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, tỉnh giấc Bắc Ninh

2301149046

thôn Thọ Khê, xóm Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, Bắc Ninh

2301148074

thôn Thọ Khê, xóm Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

2301144880

thôn Đông Bích, thôn Đông Thọ, huyện Yên Phong, thức giấc Bắc Ninh

2301142805

làng mạc Đông Bích, làng Đông Thọ, thị xã Yên Phong, Bắc Ninh

2301142202

thôn Thọ Khê, làng Đông Thọ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh

2301139552

NR ông Tạ Xuân Hải, xóm Đông Bích, xã Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, Bắc Ninh

2301139094

xóm Bình An, xóm Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, Bắc Ninh

2301133952

xã Đông Bích, thôn Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, Bắc Ninh

2301131578

xóm Thọ Khê, làng Đông Thọ, thị xã Yên Phong, Bắc Ninh

2301130045

thôn Thọ Vuông, xã Đông Thọ, thị trấn Yên Phong, Bắc Ninh

2301129473

buôn bản Đông Bích, buôn bản Đông Thọ, thị xã Yên Phong, Bắc Ninh

0108277014-001