Khu công nghiệp đông thọ bắc ninh

Tìm kiếm và tra cứu 103 công ty và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Xã Đông Thọ Huyện Yên Phong Bắc Ninh


2301184347

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301183583

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301182928

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301182692

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301182646

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301182660

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301182156

Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301182389

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301181089

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301181096

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301180751

NR Ông Tạ Xuân Hải, Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301180656

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301180021

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301179932

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301178135

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301179428

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301179121

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301178921

Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301178865

Thôn Thọ Khê, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301178368

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301177861

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301176353

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301174613

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301174469

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301174483

Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301172486

Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301172493

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301175945

Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301173916

Lô E7, Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301168539

Thôn Thọ Khê, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301168514

Thôn Trung Bạn, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301163749

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP XANH HẢI ANH

2301154215

Lô E7, Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301154180

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301150884

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301149977

Thôn Đông Xuất, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301149046

Thôn Thọ Khê, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

2301148074

Thôn Thọ Khê, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301144880

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

2301142805

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

2301142202

Thôn Thọ Khê, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

2301139552

NR ông Tạ Xuân Hải, Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

2301139094

Thôn Bình An, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

2301133952

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

2301131578

Thôn Thọ Khê, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

2301130045

Thôn Thọ Vuông, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

2301129473

Thôn Đông Bích, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh

0108277014-001