Đổi radian sang độ trong excel

Excel có một số hàm lượng giác tích hợp giúp dễ dàng tìm ra cosin, sin và tang của tam giác góc vuông - một hình tam giác chứa một góc bằng 90 độ. Vấn đề duy nhất là các chức năng này yêu cầu các góc được đo bằng radian chứ không phải là độ, và trong khi radian là một cách hợp lý để đo góc dựa trên bán kính hình tròn, chúng không phải là thứ mà hầu hết mọi người làm việc thường xuyên.

Để giúp người dùng bảng tính trung bình gặp vấn đề này, Excel có chức năng RADIANS, giúp dễ dàng chuyển đổi độ thành radian.

01 trên 07

Cú pháp của hàm liên quan đến cách bố trí của hàm và bao gồm tên, khung và đối số của hàm .

Cú pháp cho hàm RADIANS là:

= RADIANS (Góc)

Đối số Góc là góc theo độ được chuyển đổi thành radian. Nó có thể được nhập dưới dạng độ hoặc tham chiếu ô đến vị trí của dữ liệu này trong một trang tính .

02 trên 07

Ví dụ hàm RADIANS của Excel

Tham khảo hình ảnh đi kèm với bài viết này khi bạn làm theo hướng dẫn này.

Ví dụ này sử dụng hàm RADIANS để chuyển đổi góc 45 độ thành radian. Thông tin bao gồm các bước được sử dụng để nhập hàm RADIANS vào ô B2 của trang tính mẫu.

Nhập chức năng RADIANS

Các tùy chọn để nhập hàm và đối số của nó bao gồm:

Nhập chức năng hoàn chỉnh: = RADIANS (A2) hoặc = RADIANS (45) vào ô B2

Mặc dù có thể nhập hàm hoàn chỉnh theo cách thủ công, nhiều người thấy việc sử dụng hộp thoại dễ dàng hơn, vì nó chú ý đến cú pháp của hàm như dấu ngoặc và dấu phẩy giữa các đối số.

03 trên 07

Mở hộp thoại

Để nhập hàm RADIANS và các đối số vào ô B2 bằng cách sử dụng hộp thoại của hàm:

Bấm vào ô B2 trong bảng tính. Đây là nơi hàm sẽ được định vị. Chọn Math & Trig từ ruy-băng để mở danh sách thả xuống chức năng. Nhấp vào RADIANS trong danh sách để hiển thị hộp thoại của hàm.

04/07

Nhập đối số của hàm

Đối với một số hàm Excel, chẳng hạn như hàm RADIANS, nó là một vấn đề dễ dàng để nhập dữ liệu thực tế được sử dụng cho đối số trực tiếp vào hộp thoại.

Tuy nhiên, tốt nhất là không nên sử dụng dữ liệu thực tế cho đối số của hàm vì làm như vậy làm cho việc cập nhật trang tính khó khăn hơn. Ví dụ này nhập tham chiếu ô vào dữ liệu làm đối số của hàm.

Trong hộp thoại, nhấp vào đường Angle . Nhấp vào ô A2 trong trang tính để nhập tham chiếu ô làm đối số của hàm. Nhấn OK để hoàn thành chức năng và quay trở lại trang tính. Câu trả lời là 0.785398163, là 45 độ được biểu thị bằng radian, xuất hiện trong ô B2.

Bấm vào ô B1 để xem hàm đầy đủ = RADIANS (A2) xuất hiện trong thanh công thức phía trên trang tính.

05/07

Giải pháp thay thế

Một thay thế, như được hiển thị trong hàng bốn của hình ảnh ví dụ, là nhân góc bằng hàm PI () và sau đó chia kết quả cho 180 để lấy góc theo radian.

06 trên 07

Lượng giác và Excel

Lượng giác tập trung vào các mối quan hệ giữa các cạnh và góc của tam giác, và trong khi nhiều người trong chúng ta không cần sử dụng nó hàng ngày, lượng giác có các ứng dụng trong một số lĩnh vực bao gồm thiên văn học, vật lý, kỹ thuật và khảo sát.

07/07

Ghi chú lịch sử

Rõ ràng, các hàm trig của Excel sử dụng radian chứ không phải là độ vì khi chương trình được tạo lần đầu tiên, các hàm trig được thiết kế tương thích với các chức năng trig trong chương trình bảng tính Lotus 1-2-3, cũng sử dụng radian và chiếm ưu thế trong PC thị trường phần mềm bảng tính vào thời điểm đó.

Làm theo các bước sau để dùng đoạn mã VBA:: l" N" z5 Y+ {8 ^; P& l* G9 I4 a3 j, {l1. Trong Excel nhấn ALT+F11.0 X( {& M/ l" Z# }8 h6 {) u$ w4 F+ t2. Trong menu Insert, click Module.) ^# h6 J& D: r* h7 `% m! W- Z# |; l& D8 P7 k3. Paste đoạn mã trên đây vào ô bên cạnh (cửa sổ module sheet).4 e5 I5 P" D( g

Bạn đang xem: Đổi radian sang độ trong excel

A/ V7 v( G: }1 L3 c! M4 P& O8 k: z" |Function Convert_Degree(Decimal_Deg) As Variant& d! `$ K! l- V- v" B/ PWith Application4 w6 i5 W% R8 ^- w"Set degree to Integer of Argument Passed* t4 S* `/ W& L- G/ S2 a" J) WDegrees = Int(Decimal_Deg)* x1 ># E0 `" Z3 j) w"Set minutes to 60 times the number to the right/ o- c; d. X5 x* ?- Y" ~6 j7 W"of the decimal for the variable Decimal_Deg2 |# ^) p/ d& ~0 Y, l; X" d! d+ q
Minutes = (Decimal_Deg - Degrees) * 608 a2 H9 M# h9 _. }) _/ d( z"Set seconds to 60 times the number to the right of the4 X( |% Y/ \3 `( s0 \"decimal for the variable Minute- G) q9 T! D- j5 p/ `1 d
Seconds = Format(((Minutes - Int(Minutes)) * 60), "0")3 M2 f$ Q( x- |/ q1 O+ B, Y) |8 c"Returns the Result of degree conversion9 z+ |$ a( }% F: Y. m) n"(for example, 10.46 = 10~ 27 " 36")$ v" k* ^0 l& PConvert_Degree = " " & Degrees & "° " & Int(Minutes) & "" " _1 y^7 x! E: |& Seconds + Chr(34)3 h3 F# m/ c3 u+ `- REnd With! x" `6 S- h, Q$ FEnd Function(
" c2 O! b# r0 L# R( F+ Q" F) B1 x$ c, E/ P4. Nhấn ALT+F11 để quay về Excel.7 Y) q9 L. Z* H; w* W# e9 D9 u# X4 Q, }! m5. Ví dụ: muốn đổi 10.46 độ sang độ phút giây thì đánh như sau:. e" M$ J$ ^" V$ M1 s7 r$ N- Y" A3 d5 ^( e3 M=Convert_Degree(10.46)* O1 g- g( D7 I9 H. a& v/ C; A5 o) GKết quả thu được là 10°27"36" - p- C! z) R% <" r. >7 AW4 u& A! U# W1 mHoặc: 4 {0 x7 E9 L* ~( y/ ^& v6 Y6 q! z0 F0 }6 u* ^& R1. Trong Excel nhấn ALT+F11.# }9 A" U/ M: t/ W1 U5 c0 o" m2 h4 v8 R/ T% _. ?0 A5 `4 B9 U9 R2. Trong menu File , click Import file  chọn 2 file đính kèm trong thư mục này.( U( E, p- \"
4 f& f3 Y4 E3 y% Q. J5 s" L! r( U3 K- Doiso thap phan ra do phut giay" e! Y5 t( T0 Z/ c; Z: O: ~- l4 z- Doi do phut giay ra so thap phan. {2 K; o) D# J3 r" N; |2 T1 r8 q- N$ k7 k3. Nhấn ALT+F11 để quay về Excel.( N7 k" Mo( q
C& H. {8 O! `+ R1 m& `/ {% ?" P! z

Xem thêm: Solutions Elementary Student’S Book 2Nd, Solutions Elementary Student’S Book 2Nd

Ví dụ: muốn đổi 10.46 độ sang độ phút giây thì đánh như sau:6 }8 j, m, b1 V# L7 c# X! P" ># t$ o% c% g: U! {$ h=Convert_Degree(10.46)\$ _" d" {, >- ^5 E) T" R3 G9 PE) R9 R$ A2 Z6 l, z% WKết quả thu được là 10°27"36" 3 v. X# o3 s9 N$ E9 W* R! Y6 v: v/ W+ G) K0 v
Chi tiết xem trong file mẫu đính kèm." \/ f: O7 Z7 P2 X1 t" a
*
giadoan11
+ 2 + 2 + 1File rất hay. Thanks!
*
dinhhien1976
+ 2 + 1 + 1Sự chia sẻ tuyệt vời!Thanks!

Xem tất cả