Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 6

... 12 III M i câu 0,3 i m: c f 3.g h 7.e j IV M i câu 0,5 i m: T T 4 .i d a 10.b 3.F 4.F MA TRẬN ĐỀ THI CHỦ ĐỀ I Language focus II Reading NHẬN BIẾT TRẮC TỰ LUẬN NGHIỆM 10 câu (3 i m) III Writing ... CỘNG HOÀ XÃ H I CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập – trường đoản cú – hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn kiểm tra : tiếng Anh Lớp Th i gian : 60 phút (không đề cập th i gian chép đề) I.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 6

Choose the ... Name is Long C There are fifty D I am twelve E I get up at six F It is seven o’clock G I live in HaNoi H He works in hồ chí minh city I I am in class 6A6 K His name is quan lại 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7....
*

... Hoch, hay mt hnh ng sp xy tng lai gn nht dấu hiệu nhận biết: - tomorrow - next (week, month, year, summer, Monday ) - On this morning (afternoon, evening ) - On the weekend - This summer vacation ... What you do? D How you do? 93 - - Thats Jill, my classmate A Whats that? B Whos that? C What are those? D Who are they? 97 Susan long hair A not have B isnt have C doesnt have D not has ... 77.Do children have math on Monday ? - Yes, they have B No, they dont C Yes, they dont D No, they not have 78 Is her school the park ? A in front of B next C in D near lớn 79 Is this her ?...
*

... Stool room 10 family thirty my many 11 .table eraser 12 sister window living nine 13 student desk 14 photo 15 eat lamp bookcase bench television motorbike breakfast home work read teacher 16 lake ... The garden 10 They ( play) volleyball every afternoon 11 Listen! Mai (sing) 12 We (do) our homework now 13 I (be) in grade 14 What your sister ( ) .? She is reading 15 Your mother ... She ( go ) …… lớn school at 6: 30 She (have ) ……… lunch at 11 :30 at school 27 12 .We ( watch ) ……… T.V every morning 28 13 I (do ) ………… my homework every afternoon 29 14 Mai and Lan ( play ) ……………...
*

... Sinh – Văn – Anh xuất sắc nhất! 17 (Non-defining relative clause) Note: nhằm biết sử dụng mệnh đề quan hệ tình dục không xác định, ta chú ý điểm sau: - khi danh từ bỏ mà ngã nghĩa danh từ riêng rẽ - khi danh từ bỏ mà ngã ... The time when she will come back II CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ quan liêu HỆ: Mệnh đề quan liêu hệ khẳng định (Defining relative clause): Được thực hiện danh tự danh từ không khẳng định Ex: The thành phố which I visited last summer ... (Mệnh đề quan hệ) I CÁC ĐẠI TỪ quan tiền HỆ: WHO: - cai quản từ mệnh đề quan hệ giới tính - vắt cho danh từ người … N (person) + WHO + V + O WHOM: - làm túc từ cho động từ bỏ mệnh đề tình dục - cố kỉnh cho danh từ...
*

... PHÒNG GD&ĐT TÁNH LINH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – NĂM HỌC năm ngoái -2 016 MÔN: TIẾNG ANH A-NỘI DUNG ÔN TẬP: I/ Vocabulary: Theo công ty đề học đến khi xong tuần 15 II/ Grammar/ Structures: ... Tiếp đề kiểm soát điểm (đề phòng) - Căn công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH Bộ giáo dục đào tạo Đào tạo ra “Triển khai đánh giá theo hướng cách tân và phát triển lực môn tiếng Anh cấp trung học cơ sở năm học 201 4-2 015” C NỘI DUNG HƯỚNG ... Theo nhà đề học Học kỳ I mang đến tuần 15 II/ vẻ ngoài đề thi: chuyên môn đơn vị trường phân công gia sư môn đề thi thế thể hiệ tượng sau: cô giáo hỏi học viên trực tiếp số thắc mắc Dùng tranh nhằm hỏi...
*

... 2014 việc thông tin kết sinh hoạt chuyên đề môn giờ đồng hồ Anh cung cấp THCS, học tập kỳ I năm học 2014-2015 * bề ngoài đề khám nghiệm gồm bao gồm phần: Phần nói điểm (nhà ngôi trường tổ chức) phần có tác dụng trực tiếp đề bình chọn ... - Căn công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH Bộ giáo dục và đào tạo Đào tạo nên “Triển khai đánh giá theo hướng cách tân và phát triển lực môn giờ Anh cấp thcs năm học 2014-2015” - địa thế căn cứ Công văn số 2322/SGDĐT-GDTrH ... Gồm có phần: Phần nói điểm (nhà ngôi trường tổ chức) phần có tác dụng trực tiếp đề soát sổ điểm (đề phòng) * những dạng tập: - Pronunciation/ bức xúc - Matching - Multiple choice - kiểm tra T/F - Fill in the missing...
... T Húa - Sinh Húa hc 11 Bi 14: đến 4,2g mt olefin A phn ng vi 25,28g dd KMnO4 25% thỡ phn ng va Tỡm CTPT ca olefin Vit...
... âm học Đọc hiểu: chủ đề : City và Historical places **** kết cấu đề thi: Dạng tập trắc nghiêm khả quan 100 % ( khoảng40 câu – thời gian làm 45 phút.) Tổ trưởng Đào Xuân Tiện đội giờ đồng hồ anh ... Lớn c however d in spite of 100 He is enough to lớn be independent his parents a on b of c in d upon 101 Harry, was tired, went to lớn bed early a who b that c whom d x 102 My brother is two years ... As 103 This is the person lớn I sold my oto a who b that c whom d which 104 My friend Jack, .parents live in Glaagow, invited me lớn spend hristmas ib Scotland a whose b who c whom d that 105 ...
... Bao hàm ba phần (SECTIONS) với loại hình tập trắc nghiệm READING PART nhằm nhận xét kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thông qua khả sử dụng tiếng Anh thí sinh đọc hiểu tổng thể điểm Part 70 SECTION ... Giá bán khả áp dụng tiếng Anh nhằm trình bày/ diễn đạt ý tưởng dạng viết Đây tập reviews kỹ sử dụng ngôn ngữ, đòi hỏi thí sinh phải nắm vững kiến thức ngữ pháp, cấu tạo vựng giờ đồng hồ Anh tổng số điểm ... Thức giờ Anh bao hàm ngữ pháp, kết cấu từ vựng SECTION 2: Reading Comprehension SECTION bao hàm đọc (2 bài) đôi mươi câu đôi mươi hỏi nhà đề văn có tương quan đến vấn đề văn hoá, làng mạc hội, gớm tế, khoa học, ...
... Đề bình chọn học kì I, lớp 2008 - 2009 ************************ I LISTENING : Listen lớn the tape ... Completes the sentences in the box.(Hãy viếtcâu vấn đáp nhất- A, B, C, D vào ô bên phải) (2,0pts) Thanh his bike now A rides B riding C is riding D is ride Does Lien the housework after school ... In parentheses.(Cho dạng cồn từ ngoặc) (1pt) 25 Mr phái nam (not, travel) _ to lớn Ha Noi by train 26 The children (play) soccer in the park now 27 There (be) _ a pen, a ruler and two pencils...
... Khoảng chừng 150-200 từ, gồm 15 khoảng trống, khoảng không có tự đề nghị (A,B, C D) để thí sinh sàng lọc Đoạn văn tất cả chủ đề thuộc kiến thức và kỹ năng phổ thông lãnh vực thôn hội, khiếp tế, gia đình, giải trí, giáo ... Tính cung ứng cộng đồng: + quản lý giáo dục, hoạt động giáo dục; + Tin học, công nghệ thông tin; + Giáo trình, giáo án; đề thi, kiểm tra; Và văn bản khác
... Is being done now 17 When did they built this house? A When this house was built/ B When is this house built? C When did this house build? D When was this house built? 18 A person who teaches ... Raining in o"clock 26 They don"t use this room very often A This room is very often used B This room isn"t very often used C This room is used not very often D This room isn"t used very often 27 ... Towards its center A thing B nothing C something D everything III READING COMPREHENSION A Read the following passage carefully then choose the answer (A, B, C, or D) which you think is correct I...
... Khoảng 150-200 từ, bao gồm 15 khoảng tầm trống, khoảng trống có tự đề nghị (A,B, C D) nhằm thí sinh chắt lọc Đoạn văn tất cả chủ đề thuộc kiến thức phổ thông lãnh vực làng hội, tởm tế, gia đình, giải trí, giáo ... đoạn văn có câu hỏi, thắc mắc có phương án lựa chọn (A, B, C D) những đoạn văn tất cả chủ đề thuộc kỹ năng và kiến thức phổ thông lãnh vực buôn bản hội, tởm tế, gia đình, giải trí, giáo dục, văn hóa, ngành khoa học…, ... According khổng lồ my opinion, the election was fair D In my opinion, the election was fair câu chữ ôn tập: SENTENCE TRANSFORMATION -ER… THAN MORE… THAN (NOT) AS/SO……AS 10 a SO + ADJ + THAT ADJ + ENOUGH...

Xem thêm: Đại Học Quốc Tế Sài Gòn Điểm Chuẩn, Tải Tài Liệu, Văn Bản, Biểu Mẫu, Hồ Sơ


... Because of the lack of security A B C D The manager about which Mary told was wealthy A B C D UNIT 11: SOURCES OF ENERGY • Vocabulary: • Writing: Describe the chart • Grammar: relative clause replaced ... Cooking 10 The man ……… at the back board is our teacher a stood b stands c standing d khổng lồ stand 11 Armstrong was the first astronaut ………… onto the moon a to step b stepping c stepped d steps 12 ... Want me ……… to lớn study …… lớn have well a either/ or b neither /or c either both d not only/ but also 11 All of the students have passed the exam …… of them has failed a either b neither c both d none...
từ khóa: bài xích kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh 6bài bình chọn tiếng anh 6câu hỏi trắc nghiệm giờ đồng hồ anh 6kiếm tra 1 ngày tiết tiếng anh 6 trường trung học cơ sở đạo đứcbài chất vấn 1 ngày tiết tiếng anh 6 bài xích 1214kiểm tra đọc 1 tiết tiếng anh 6câu hỏi trắc nghiệm bài 911 tiếng anh 6kiểm tra viết giờ anh 6bài khám nghiệm nghe 1 tiết tiếng anh 6kiểm tra viết 1 tiết tiếng anh 6kiểm tra trắc nghiệm 1 huyết tiếng anh 6kiểm tra bài bác 13 tiếng anh 6bài trắc nghiệm tiếng anh 6chia thì trong giờ anh 6bài khám nghiệm đọc tiếng anh 6Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại thành phố hồ chí minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá quality thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục cùng carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học viên theo phía phát triển năng lực học tập hợp tác tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện cha chẽ, tỉnh giấc quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với các tội xâm phạm thiết lập có đặc thù chiếm giành theo quy định Tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn tp hcm (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền chắc trên cơ sở bảo đảm môi trường tự nhiên và thoải mái vịnh hạ longNghiên cứu vớt tổng hợp các oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát điều tra hoạt tính quang đãng xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bởi hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tốt trào phúng hồ nước xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXChuong 2 thừa nhận dạng rui roKiểm gần kề việc giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tù hãm và kiến nghị khởi tố theo lao lý tố tụng hình sự nước ta từ trong thực tế tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh tô La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm theo quy định tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn xét xử của những Tòa án quân sự chiến lược Quân quần thể (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan tiền quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự so với người dưới 18 tuổi tội vạ trong điều khoản hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện tại hô hấp nghỉ ngơi thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động so với lao động bạn nữ theo pháp luật lao động nước ta từ thực tiễn những khu công nghiệp tại tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới cai quản tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm công nghệ xã hội nước ta
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu new đăng tóm tắt văn bản trong lòng bà mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài xích cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại dột van lop 8